STRONA GŁÓWNA PROMOCJE BANK PLACÓWKI PRODUKTY I USŁUGI KONTAKT
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA


OFERTA PRODUKTOWA
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów Bank Spółdzielczy w Kostrzynie przygotował ofertę produktów i usług dostosowaną do Państwa potrzeb depozytowych i kredytowych. Uwzględniając strukturę podmiotową naszych obecnych i przyszłych Klientów oferujemy między innymi:
DLA ROLNIKÓW
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI
PONADTO OFERUJEMY
KOMUNIKAT dotyczący płatności na rzecz podmiotów urządzających gry hazardowe
Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 t.j.) zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty, które nie posiadają wymaganego ustawą zezwolenia. Niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez Bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych niezgodnie z wyżej wymienioną ustawą.
Zakaz określony w art. 29a ust. 2 nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmioty działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Lista podmiotów posiadających odpowiednie uprawnienia do urządzania gier hazardowych znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet.
Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą znajduje się na stronie https://hazard.mf.gov.pl/
DYSPOZYCJA WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI
Jeżeli jesteście Państwo posiadaczami rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej i nie jest to rachunek wspólny, pragniemy poinformować o możliwości zadysponowania zgromadzonymi na ww. rachunkach środkami na wypadek śmierci poprzez złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. W przypadku śmierci zgromadzone na wymienionych wyżej rachunkach środki pieniężne zostaną wypłacone wskazanym osobom. Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w oddziale Banku prowadzącym Państwa rachunek. Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci na ww. rachunkach bankowych reguluje art. 56 ustawy Prawo bankowe, o następującej treści:

"1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza."

Od dnia 1 lipca 2016 roku w przypadku śmierci posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank będzie miał obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu. W związku z powyższym jeżeli dyspozycja została już złożona, przypominamy o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY !


Centrala Banku,
Oddział w Kostrzynie

Stanowisko obsługi klienta
lub pod numerem telefonu:
(61) 8970-424, (61) 8970-428

Oddział w Nekli
Stanowisko Operacyjno-Rachunkowe
lub pod numerem telefonu:
(61) 4373-437, (61) 4373-438Centrala Banku,
Oddział w Kostrzynie

Stanowisko ds. analiz kredytowych
lub pod numerem telefonu:
(61) 8970-427, (61) 8970-433

Oddział w Nekli
Stanowisko kredytów i spraw członkowskich
lub pod numerem telefonu:
(61) 4373-439, (61) 4373-440

Copyright  ©   Bank Spółdzielczy Kostrzyn   2011
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, ul. Warszawska 4, 62-025 Kostrzyn,
tel. +48 61 8970-420,  fax +48 61 8178-543,
e-mail: bskostrzyn@bskostrzyn.pl
       STRONA GŁÓWNA     |     PROMOCJE     |     BANK     |     PLACÓWKI     |     PRODUKTY     |     KONTAKT     |     BANKOWOŚĆ INTERNETOWA     |     LOGOWANIE