Bank Spółdzielczy w Kostrzynie
STRONA GŁÓWNA PROMOCJE BANK PLACÓWKI PRODUKTY I USŁUGI KONTAKT
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA


NASZ BANK
HISTRORIA BANKU
Tradycje spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej na terenie Kostrzyna sięgają drugiej połowy XIX wieku. 8 września 1867 z inicjatywy dr Paczkowskiego przy współudziale ks. Rzeźnickiego i ks. A. Szamarzewskiego, zawiązała się "Spółka pożyczkowa dla Miasta Kostrzyna i Okolicy". Po pięciu latach działalności, w 1872 roku, Spółka liczyła 221 członków. Ze sprawozdania Związku Spółek Zarobkowych w Wielkim Księstwie Poznańskim i w Prusach Zachodnich z 1887 roku wynika, że ówcześnie członkami Spółki były 292 osoby, z tego 213 "oddanych" rolnictwu, 55 przemysłowi i 24 innym zawodom. Zarząd stanowili: Andrzej Koperski (dyrektor), Michał Konieczny (kontroler) i Antoni Niklewski (podskarbi). Dziewięcioosobową Radę Nadzorczą tworzyli: Jan Chmielewski - prezes, Józef Borkowski - wiceprezes, Piotr Świerkowski - sekretarz oraz członkowie: Łukasz Trębczyński, Stanisław Średziński, Wojciech Markiewicz, Wincenty Jakubowski, Teofil Markiewicz i Walenty Mizerski. Organem Spółki były w tym czasie "Orędownik" i "Posener Zeitung". Od 2 kwietnia 1871 roku Spółka kostrzyńska należała o Związku Spółek Zarobkowych i była akcjonariuszem Banku ZSZ. Ze sprawozdania wynika, że była rentowna, nie notowała żadnych strat. Pod koniec lat 80-tych XIX wieku Spółka przekształciła się w "Bank Ludowy w Kostrzynie". Rozwój działalności Banku zahamowany został przez wybuch I wojny światowej.

Źródło: Spółdzielczość Bankowa Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Wydawnictwo Czarno-Biała Bydgoszcz 2000.
WŁADZE BANKU
Rada Nadzorcza
 • Suchorski Bernard - Przewodniczący
 • Graczyk Andrzej - Z-ca Przewodniczącego
 • Kantorska Irena - Sekretarz
 • Chromiński Jan - Członek
 • Karalus Rafał - Członek
 • Korcz Zbigniew - Członek
 • Pielak Andrzej - Członek
 • Szczepański Andrzej - Członek

Zarząd Banku
 • Nowak Jolanta - Prezes Zarządu
 • Żołyńska-Łoza Agnieszka - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Główny Księgowy
 • Hodała Monika - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
POLITYKA BANKU
Zasady Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczym w Kostrzynie

Politykę Ładu Korporacyjnego stanowią zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

   Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Kostrzynie
   Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Kostrzynie
   Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Kostrzynie o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego" wvdanych przez Komisię Nadzoru Finansowego


Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Kostrzynie

Polityka informacyjna Banku określa: zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji i Polityki informacyjnej Banku.

   Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji BS Kostrzyn podlegających ogłoszeniu według stanu na 31 grudnia 2022
   Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji BS Kostrzyn podlegających ogłoszeniu według stanu na 31 grudnia 2021
   Informacje z zakresu profilu i poziomu kapiatału Banku Spółdzielczego w Kostrzynie według staniu na 31 grudnia 2020
   Informacje z zakresu profilu i poziomu kapiatału Banku Spółdzielczego w Kostrzynie według staniu na 31 grudnia 2019
   Informacje z zakresu profilu i poziomu kapiatału Banku Spółdzielczego w Kostrzynie według staniu na 31 grudnia 2018
   Zasady dostępu do informacji podlegajacych ujawnieniu w BS Kostrzyn
   Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia "Ujawnienia informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji BS Kostrzyn podlegających ogłoszeniu według stanu na 31 grudnia 2022"
   Uchwała Zarządu Banku w sprawie zatwierdzenia "Ujawnienia informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji BS Kostrzyn podlegających ogłoszeniu według stanu na 31 grudnia 2022"


System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Kostrzynie

System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku i jest dostosowany do charakteru i profilu ryzyka i skali działalności Banku. Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we wszystkich jednostkach/komórkach/stanowiskach organizacyjnych Banku, funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli i Stanowisko ds. zgodności.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego systemu kontroli wewnętrznej oraz odpowiedzialna jest za monitorowanie jego skuteczności.
Komitet audytu monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, w tym rekomenduje zlecenia przeprowadzenia dodatkowych badań przez Spółdzielnię Spółdzielczy System Ochrony SGB w szczególności w obszarze technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej są zorganizowane na trzech, niezależnych i wzajemnie uzupełniających się liniach obrony (poziomach). Na pierwszą linię obrony składa się operacyjne zarządzanie ryzykiem, powstałym w związku z działalnością prowadzoną przez Bank. Komórki pierwszej linii obrony odpowiedzialne są za projektowanie i zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych, w szczególności w procesach biznesowych funkcjonujących w Banku oraz zgodności postępowania z regulacjami.
Na drugą linię obrony składa się: zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych do tego stanowiskach, niezależnie od operacyjnego zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie, tj. Stanowisko ds. zarzadzania ryzykiem i analiz; Stanowisko ds. księgowych; Główny księgowy; Stanowisko ds. zgodności; Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Druga linia obrony odpowiedzialna jest m.in. za monitorowanie bieżące przyjętych mechanizmów kontrolnych, przeprowadzanie pionowych testów mechanizmów kontrolnych, ocenę adekwatności i skuteczności mechanizmów kontrolnych, matryce funkcji kontroli, prowadzenie rejestru nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz raportowanie o tych nieprawidłowościach.
Trzecią linię obrony stanowi audyt wewnętrzny realizowany przez Spółdzielczy System Ochrony SGB. Audyt wewnętrzny odpowiedzialny jest za badanie oraz ocenę adekwatności i skuteczności mechanizmów kontroli i niezależnego monitorowania ich przestrzegania odpowiednio w ramach pierwszej i drugiej linii obrony, zarówno w odniesieniu do systemu zarządzania ryzykiem, jak i systemu kontroli wewnętrznej.


Zobacz pełny opis systemu kontroli wewnętrznej:

   System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Kostrzynie - cały dokumentSprawozdanie Zarządu z działalności Banku

Zarząd Banku realizując postanowienia zawarte w § 27 Statutu Banku oraz art. 49 Ustawy o rachunkowości przedkłada sprawozdanie z działalności.

   Sprawozdanie finansowe za rok 2021
   Sprawozdanie Zarządu z działalności BS Kostrzyn za rok 2021
   Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego
   Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego BS Kostrzyn
   Ocena stosowania polityki ładu korporacyjnego w BS Kostrzyn
   Informacja o przedsiębiorcach wykonujących czynności na rzecz BS Kostrzyn
     PARTNERZY
Copyright  ©   Bank Spółdzielczy Kostrzyn   2011
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, ul. Warszawska 4, 62-025 Kostrzyn,
tel. +48 61 8970-420,  fax +48 61 8178-543,
e-mail: bskostrzyn@bskostrzyn.pl
       STRONA GŁÓWNA     |     PROMOCJE     |     BANK     |     PLACÓWKI     |     PRODUKTY     |     KONTAKT     |     BANKOWOŚĆ INTERNETOWA     |     LOGOWANIE